葡怎么组词(朴怎么组词)

看看这几千不重复的字保证你全会读

葡怎么组词(朴怎么组词)

Zhōng huá zì jīng

中 华 字 经

dì yī bù fēn

第 一 部分

qián kūn yǒu xù yǔ zhòu wú jiāng xīng chén mì bù dǒu bǐng zhǐ háng

乾 坤 有 序, 宇 宙 无 疆, 星 辰 密 布, 斗 柄指 航。

zhòu bái yè hēi rì míng yuè liàng fēng chí xuě wǔ diàn shǎn léi xiǎng

昼 白 夜 黑,日 明 月亮,风 驰雪舞,电闪雷响。

yún téng zhì yǔ lù jié chén shuāng hóng ní xiá huī wù chén báo jiàng

云腾 致雨,露结 晨 霜,虹 霓霞 辉,雾沉雹 降。

chūn shēng xià zhǎng qiū shōu dōng cáng shí lìng yīng hòu hán lái shǔ wǎng

春生 夏长,秋 收 冬藏,时 令应候,寒 来暑 往。

yuǎn gǔ hóng huāng hǎi tián cāng sāng lù dì piāo yí bǎn kuài pèng zhuàng

远古 洪荒,海田 沧 桑,陆地漂移,板块碰 撞 。

shān yuè wēi é hú pō dàng yàng zhí bèi kuàng yě dǎo sā wāng yáng

山 岳 巍 峨,湖 泊 荡 漾,植 被 旷 野,岛 撒 汪洋。

bīng chuān dòng tǔ shā mò wò rǎng mù fēng shù sēn yán duō tān guǎng

冰川冻 土,沙 漠 沃壤,木丰树森,岩多 滩广。

niǎo fēi shòu zǒu lín qián yǔ xiáng jìng tài hé xié wù zhǒng ān xiáng

鸟飞兽走,鳞 潜 羽 翔,境 态 和 谐,物 种安 详。

xíng fēn shàng xià dào hé yīn yáng yōu míng yǎo miǎo tiān tǐ zhù zhāng

形分 上下,道合阴阳,幽冥 杳渺,天 体著彰。

níng qì wéi jīng jù néng yǐ chǎng suō nóng ér zhì jī wēi xiǎn liàng

凝气为 精,聚能以 场,缩浓 而 质,积微显量。

huà jù huàn xū huǎng hū chéng xiàng qiáng gù líng ruò róu yì zhì gāng

化 巨 幻 虚 , 恍 惚 成象 , 强 固 凌 弱 , 柔 亦 制 刚 。

zhōng jí bì fǎn cún xīng qū wáng sè kōng lún huí dòng jìng héng cháng

终 极 必 反 , 存 兴 趋 亡 , 色 空 轮 回 ,动 静 恒 常 。

wéi shí zhòng míng yī lǐ wàn fāng fù mǔ diē niáng méi chǐ nán wàng

唯 实 众 名 , 一 理 万 方 , 父 母 爹 娘 , 没齿 难 忘 。

xiōng dì jiě mèi wēi kùn zhù bāng gū yí shū jiù qīn qi hù fǎng

兄 弟 姐 妹 , 危 困 助 帮 , 姑 姨 叔 舅 , 亲 戚 互访 。

zhí nán guī shǎo bǔ yù zhuó zhuàng fū qī xiāng jìng mèng yì zāo kāng

侄 男 闺 少 , 哺 育 茁 壮 , 夫 妻 相 敬 , 梦 忆 糟 糠 。

gé wū lín shě yù shì qiān liàng bó gōng yù pó cí xiào shàn yǎng

隔 屋 邻 舍 , 遇 事 谦 谅 , 伯 公 妪 婆 , 慈 孝 赡 养 。

zūn péng lǐ yǒu rén yì jūn láng yán huáng èr dì yáo shùn shàn ràng

尊 朋 礼 友 , 仁 义 君 郎 , 炎 黄 二 帝 , 尧 舜 禅 让 。

yǔ qǐ shì xí miè jié shāng tāng zhōu wǔ fá zhòu hòu liè gè bāng

禹 启 世 袭 , 灭 桀 商 汤 , 周 武 伐 纣 , 侯 列 各 邦 。

qín huáng jí quán hàn liú chǔ xiàng dǐng lì gē jù luàn jìn bā wáng

秦 皇 集 权 , 汉 刘 楚 项 , 鼎 立 割 据 , 乱 晋 八 王 。

nán běi duì zhì fǔ xiǔ suí yáng zhēn guān zhèng yào wǔ dài xù táng

南 北 对 峙 , 腐 朽 隋 炀 , 贞 观 政 要 , 五 代 续 唐 。

chén qiáo bīng biàn chǐ rǔ jìng kāng yē lǜ wán yán yuán jiàn sòng jiāng

陈 桥 兵 变 , 耻 辱 靖 康 , 耶 律 完 颜 , 元 建 宋 僵 。

zhōng lí tài zǔ chóng zhēn diào sàng qīng jūn rù guān dà chén zhù cáng

钟 离 太 祖 , 崇 祯 吊 丧 , 清 军 入 关 , 大 臣 驻 藏 。

fěn suì pàn zhuó lí yù shè jiāng tái wān fù guī shǒu wèi biān fáng

粉 碎 叛 卓 , 犁 域 设 将 , 台 湾 复 归 , 守 卫 边 防 。

yā piàn zhàn zhēng yīng zhàn xiāng gǎng wù xū wéi xīn shè huì gǎi liáng

鸦 片 战 争 , 英 占 香 港 , 戊 戌 维 新 , 社 会 改 良 。

xīn hài gé mìng sūn wén sī xiǎng lián méng kàng wō guó gòng liǎng dǎng

辛 亥 革 命 , 孙 文 思 想 , 联 盟 抗 倭 , 国 共 两 党 。

dìng dū jīng shī rén mín jiě fàng zhū zǐ bǎi jiā kǒng mèng lǎo zhuāng

定 都 京 师 , 人 民 解 放 , 诸 子 百 家 , 孔 孟 老 庄 。

biǎn què líng yī lǔ bān qiǎo jiàng luó pán xiāo yào zhēn jiǔ liáo shāng

扁 鹊 灵 医 , 鲁 班 巧 匠 , 罗 盘 硝 药 , 针 灸 疗 伤 。

cài lún bì shēng jiàn zhēn xuán zàng yì jīng lùn yǔ shǐ jì dá chàng

蔡 伦 毕 升 , 鉴 真 玄 奘 , 易 经 论 语 , 史 记 达 畅 。

hé tú luò shū suàn shù jiǔ zhāng xī sān hóng shuǐ liáo rú píng xiāng

河 图 洛 书 , 算 术 九 章 , 西 三 红 水 , 聊 儒 瓶 厢 。

shī cí qǔ fù xì jù shuō chàng pí pá qín sè luó chǎ kēng qiāng

诗 词 曲 赋 , 戏 剧 说 唱 , 琵 琶 琴 瑟 , 锣 镲 铿 锵 。

shēng xiāo wū yè wò dí yōu yáng zhēng yīn bēn fèn suǒ nà gāo kàng

笙 箫 呜 咽 , 卧 笛 悠 扬 , 筝 音 奔 奋 , 唢 呐 高 亢 。

jīng hào kuāng lú dǒng yuán xiāo xiāng mǐ fú xiě yì bēi hóng jùn áng

荆 浩 匡 庐 , 董 源 潇 湘 , 米 芾 写 意 , 悲 鸿 骏 昂 。

bǐ mò zhǐ yàn biǎn méi yíng bǎng kǎi lì zhuàn kè bēi tiē cǎo kuáng

笔 墨 纸 砚 , 匾 楣 楹 榜 , 楷 隶 篆 刻 , 碑 帖 草 狂 。

dūn huáng shí kū cháng chéng wěi qiáng qīng tóng jiǎ gǔ lǚ yī shā shāng

敦 煌 石 窟 , 长 城 伟 墙 , 青 铜 甲 骨 , 缕 衣 纱 裳 。

hǔ fú yuè jiàn táo mǎ yǒng zàng cǎi cí bǎo wèng sī chóu tā xiāng

虎 符 越 剑 , 陶 马 俑 葬 , 彩 瓷 宝 瓮 , 丝 绸 他 乡 。

fán ěr sài gōng jīn zì tǎ zhuàng tài jī líng mù bǐ dé jiào táng

凡 尔 赛 宫 , 金 字 塔 状 , 泰 姬 陵 墓 , 彼 得 教 堂 。

zì yóu nǚ shén xī là sù xiàng zuì hòu wǎn cān chuàng zào yà dāng

自 由 女 神 , 希 腊 塑 像 , 最 后 晚 餐 , 创 造 亚 当 。

tíng xiè lóu gé sì miào diàn láng péng mén bì hù zhàng shì lǜ chuāng

亭 榭 楼 阁 , 寺 庙 殿 廊 , 蓬 门 荜 户 , 丈 室 绿 窗 。

fǔ dì bié shù huà dòng diāo liáng tíng yuàn tà bù yǐng píng mù zhàng

府 弟 别 墅 , 画 栋 雕 梁 , 庭 院 踏 步 , 影 屏 幕 障 。

chéng chén zǎo jǐng lí ba zhù zhuāng xián duò fú kào píng lán tiào wàng

承 尘 藻 井 , 篱 笆 柱 桩 , 舷 舵 扶 靠 , 凭 栏 眺 望 。

xuán yá qiào bì fēng luán dié zhàng quán pēn lán zhào tuān jí bào dàng

悬 崖 峭 壁 , 峰 峦 叠 嶂 , 泉 喷 岚 罩 , 湍 急 瀑 宕 。

xiá gōu tán yuān xī jiàn liú tǎng chí qú yàn bà zhǎo zé ní táng

峡 沟 潭 渊 , 溪 涧 流 淌 , 池 渠 堰 坝 , 沼 泽 泥 塘 。

xuán wō dài bō jiāo yǔ lián jiāng xiōng yǒng péng pài jīng tāo hài làng

漩 涡 带 波 , 礁 屿 连 江 , 汹 涌 澎 湃 , 惊 涛 骇 浪 。

zāi lào yì xiè xùn cháo fú zhǎng cāng sōng shòu bǎi chuí liǔ máo yáng

灾 涝 溢 泻 , 汛 潮 浮 涨 , 苍 松 寿 柏 , 垂 柳 毛 杨 。

bā jiāo pú shàn bān zhú miè kuāng huái chūn yú huá shān guì róng zhāng

芭 蕉 蒲 扇 , 斑 竹 篾 筐 , 槐 椿 榆 桦 , 杉 桂 榕 樟 ,

zhāi fēi jǐn bì shān yuàn bīn páng píng pǔ lái yīn fēi kuī wù fāng

斋 扉 紧 闭 , 栅 苑 濒 旁 , 坪 埔 莱 茵 , 菲 窥 坞 坊 。

qiáng wēi piān xiān pú hé wèi máng yùn dì jiá xīn bèi lěi lín láng

蔷 薇 翩 跹 , 莆 菏 蔚 茫 , 蕴 蒂 荚 芯 , 蓓 蕾 琳 琅 。

qí huā yì huì yàn lì róng yāng lán hé jú méi sì jì fēn fāng

奇 花 异 卉 , 艳 丽 荣 秧 , 兰 荷 菊 梅 , 四 季 芬 芳 。

dù juān qì xuè fú róng jí xiáng mò lì fù yù méi guī cì máng

杜 鹃 泣 血 , 芙 蓉 吉 祥 , 茉 莉 馥 郁 , 玫 瑰 刺 芒 。

guā guǒ shū cài cōng suàn jiǔ jiāng huí jiāo qín kuí pí jiè là jiàng

瓜 果 蔬 菜 , 葱 蒜 韭 姜 , 茴 椒 芹 葵 , 皮 芥 辣 酱 。

yún tái yù sǔn hú lu piáo ráng fān qié mó gu rǔ dàn chún niàng

芸 苔 芋 笋 , 葫 芦 瓢 瓤 , 番 茄 蘑 菇 , 乳 蛋 醇 酿 。

diǎn yán shí cù cuì bo tián táng zhēn xiū zhǐ gān yáo zhuàn gāo liáng

碘 盐 食 醋 , 脆 卜 甜 糖 , 珍 馐 旨 甘 , 肴 馔 膏 粱 。

pú táo měi jiǔ yù yè qióng jiāng kā fēi yì zhì míng chá shùn cháng

葡 萄 美 酒 , 玉 液 琼 浆 , 咖 啡 益 智 , 茗 茶 顺 肠 。

táo lǐ xìng shì zhī xiān wèi shuǎng yē yòu chéng jú kě yǐn pǐn cháng

桃 李 杏 柿 , 汁 鲜 味 爽 , 椰 柚 橙 桔 , 渴 饮 品 尝 。

bō luó gān jú gǎn lǎn bīng láng lí zǎo píng zhā lì lì liú táng

菠 萝 柑 橘 , 橄 榄 槟 榔 , 梨 枣 苹 楂 , 荔 栗 榴 棠 。

kē dǒu bǎi wěi há má gǔ náng diào ěr qiū yǐn rú chóng mǎ huáng

蝌 蚪 摆 尾 , 蛤 蟆 鼓 囊 , 钓 饵 蚯 蚓 , 蠕 虫 蚂 蟥 。

yīng wǔ xué shé mì fēng chuān máng biān fú qī dòng wú tóng yǐn huáng

鹦 鹉 学 舌 , 蜜 蜂 穿 忙 , 蝙 蝠 栖 洞 , 梧 桐 引 凰 。

zhī zhū qiān bǔ míng líng zhù liáng qīng tíng zhèn chì jiū péng zhāng bǎng

蜘 蛛 牵 补 , 螟 蛉 蛀 粮 , 蜻 蜓 振 翅 , 鸠 鹏 张 膀 。

ōu yīng yàn què hú dié yuān yāng lǐ jì nián jīng wā bàng luó páng

鸥 莺 燕 雀 , 蝴 蝶 鸳 鸯 , 鲤 鲫 鲇 鲸 , 蛙 蚌 螺 螃 。

yá é chán yǒng guī luǎn yì huáng wén yíng shǔ yǐ shé xiē shàn mǎng

蚜 蛾 蝉 蛹 , 龟 卵 翼 蝗 , 蚊 蝇 鼠 蚁 , 蛇 蝎 鳝 蟒 。

wú gōng dú xiàn xī shuài dēng chuǎng lù bèi hú li xióng bào chái láng

蜈 蚣 毒 腺 , 蟋 蟀 蹬 闯 , 鹿 狈 狐 狸 , 熊 豹 豺 狼 。

yuán tí hóu zī tuó fū tǎ tǎng chú xīng pān shāo cí mǔ nì gāng

猿 啼 猴 吱 , 鸵 孵 獭 躺 , 雏 猩 攀 梢 , 雌 牡 匿 冈 。

shā zhōu luò tuó xùn jié líng yáng

砂 舟 骆 驼 , 迅 捷 羚 羊 。

葡怎么组词(朴怎么组词)

dì èr bù fēn

第 二 部 分

zhōng huá chū fán shuì shī jiàn xǐng jiǔ jiǔ jì mò qiān nián shǐ líng

中 华 初 繁 , 睡 狮 渐 醒 , 玖 久 纪 末 , 千 年 始 零 。

hóng yè chāng shèng miào cè dì yíng zuǒ yòu jiān gù zǒng lǎn tǒng lǐng

宏 业 昌 盛 , 妙 策 递 迎 , 左 右 兼 顾 , 总 揽 统 领 。

nèi qǔ wěn jìn wài jiāo zhì tóng jiē tī guò dù qiè jì hěn měng

内 取 稳 进 , 外 交 志 同 , 阶 梯 过 度 , 切 忌 狠 猛 。

liù zéi qī hài jiān shì shěn tīng jiè tān xū xiào jiàn yuē yí xíng

六 贼 七 害 , 监 视 审 听 , 戒 贪 须 效 , 践 约 宜 行 。

biǎn è bāo jì shǎng quàn fá chéng cāo rèn zhí fǔ sāi juān jiù yíng

贬 恶 褒 绩 , 赏 劝 罚 惩 , 操 刃 执 斧 , 塞 涓 救 荧 。

shì rú tū qǐ chōu xīn xī píng tú féng xiǎn zhào xiāo yá yú méng

势 如 突 起 , 抽 薪 熄 平 , 途 逢 险 兆 , 消 芽 于 萌 。

tiáo xī zhǐ fēn guì zài yòng héng yī fǎ móu zhì guān lì jiē zhèng

调 息 止 纷 , 贵 在 用 衡 , 依 法 谋 治 , 官 吏 皆 正 。

tuī xián jiàn cái dǔ mào biàn róng chún pǔ kuān hòu xiá liè jìn zhōng

推 贤 荐 材 , 睹 貌 辨 容 , 纯 朴 宽 厚 , 侠 烈 尽 忠 。

gěng zhí sù yí jīn huái tǎn chéng chán mèi jiǎo huá jī mǐn huì yǐng

耿 直 肃 仪 , 襟 怀 袒 诚 , 谄 媚 狡 猾 , 机 敏 慧 颖 。

xiè dài lǎn duò zhuō bèn lù yōng yú mèi hú tu piān cái zhìcōng

懈 怠 懒 惰 , 拙 笨 碌 庸 , 愚 昧 糊 涂 , 偏 才 至 聪 。

xiū sè jū shù jié jiàn hàn xióng gōng jǐn wèi jù jiān mò chí zhòng

羞 涩 拘 束 , 杰 健 悍 雄 , 恭 谨 畏 惧 , 缄 默 持 重 。

jiāo shē ào màn qiè nuò huáng kǒng chāo yì dú jū tián dàn yún níng

骄 奢 傲 慢 , 怯 懦 惶 恐 , 超 逸 独 居 , 恬 淡 匀 宁 。

cāi yí guǐ mì wēi yán yì yǒng bì bó qián chāo rǎng duó qí zōng

猜 疑 诡 秘 , 威 严 毅 勇 , 币 帛 钱 钞 , 攘 夺 其 宗 。

qǐ cái pàn lì jià zhí jūn děng wù gōng kāi chǎng zēng fù jiǎn qióng

企 财 盼 利 , 价 值 均 等 , 务 工 开 厂 , 增 富 减 穷 。

zī chǎn lěi jì shuì lǜ jiā chéng yín háng dài kuǎn chǔ xù bèi chǒng

资 产 累 计 , 税 率 加 乘 , 银 行 贷 款 , 储 蓄 倍 宠 。

dǐ yā chāi jiè xún lì bù tíng gōng jǐ xū qiú shì huò chōng yíng

抵 押 拆 借 , 循 例 不 停 , 供 给 需 求 , 市 货 充 盈 。

xiāo shòu mǎi mài kuī chà yú shèng zhài quàn gǔ piào bó dǔ shū yíng

销 售 买 卖 , 亏 差 余 剩 , 债 券 股 票 , 博 赌 输 赢 。

wén zhuàn suī xǐ diē péi diān fēng xiū xián tuì yōu huàn lǜ shòu xiāo

闻 赚 虽 喜 , 跌 赔 癫 疯 , 休 闲 退 优 , 涣 虑 受 逍 。

jù bīn shū kè yōu xiè huān zhāo bǎ zhǎn jiǎng qù yǐ chuáng dú xiǎo

拒 宾 疏 客 , 忧 谢 欢 招 , 把 盏 讲 趣 , 倚 床 读 晓 。

yóu jǐng fá dù jì jué xuān xiāo mào guàn bì zhī mǎng yuán chū tiáo

游 景 筏 渡 , 迹 绝 喧 嚣 , 茂 冠 蔽 枝 , 莽 园 出 条 。

bì lǐng dī cuì luò yè piāo yáo xīn chéng chè tòu yǎ yuè qù zào

碧 岭 滴 翠 , 落 叶 飘 摇 , 心 澄 彻 透 , 雅 悦 去 燥 。

huī háo yì jiù jiā jù shū le qī zhū xiāng móu xiù méi xié wān

挥 毫 绎 就 , 佳 句 抒 了 , 漆 珠 镶 眸 , 秀 眉 斜 弯 。

yīng kǒu hán xiào zhī yè yǐn xiàn áo bí dān qiào zhuì ěr shuāng huán

樱 口 含 笑 , 脂 靥 隐 现 , 敖 鼻 单 翘 , 坠 耳 双 环 。

shū é tán sāi lóng jīng fèng yǎn qiàn shǒu ǒu bì ruǎn jǐng xuē jiān

舒 额 弹 腮 , 龙 睛 凤 眼 , 纤 手 藕 臂 , 软 颈 削 肩 。

wū fà bǐ tún sū xiōng yāo jiān xiū tuǐ fù qū gōng jiǎo tíng zhàn

乌 发 比 臀 , 酥 胸 腰 间 , 修 腿 负 躯 , 弓 脚 婷 站 。

mù yù jié shēn shū zhuāng qiáo bàn báo dài qīng shī jìng yào jiǎo lián

沐 浴 洁 身 , 梳 妆 乔 扮 , 薄 黛 轻 施 , 靓 耀 矫 莲 。

fú jǐn shì pèi bīn líng xiù duàn zàn tàn chēng sòng wǎn ruò é xiān

服 锦 饰 佩 , 缤 绫 绣 缎 , 赞 叹 称 颂 , 宛 若 娥 仙 。

ē mí tuó fó jué wù róng yuán sēng ní jì mò pú sà xiàng shàn

阿 弥 陀 佛 , 觉 悟 融 圆 , 僧 尼 寂 寞 , 菩 萨 向 善 。

qíng tóu xì yīn yù jìng jiàn yuán zhuǎn shí mí xìng kǔ lè nǎo fán

情 投 系 姻 , 欲 净 见 缘 , 转 识 迷 性 , 苦 乐 恼 烦 。

shèng dàn jī dū yuán zuì shú huán mù dì biàn zhèng cái pàn xié duān

圣 诞 基 督 , 原 罪 赎 还 , 目 的 辩 证 , 裁 判 邪 端 。

cháo jìn guì bài xiān zhī zhù chuán wǒ zhǔ bǎo yòu hǎo wá ā dān

朝 觐 跪 拜 , 先 知 注 传 , 我 主 保 佑 , 好 娃 阿 丹 。

gé lín tóng huà yī suǒ yù yán shā wēng tuō shì fú mó tàn àn

格 林 童 话 , 伊 索 寓 言 , 莎 翁 托 氏 , 福 摩 探 案 。

dàn dīng gē dé jiā qiū shí tán péi gēn niú dùn ài yīn sī tǎn

但 丁 哥 德 , 伽 丘 十 谈 , 培 根 牛 顿 , 爱 因 斯 坦 。

shì guǎn yīng ér kè lóng yí chuán xì bāo sù lěng tuō yǎng hé suān

试 管 婴 儿 , 克 隆 遗 传 , 细 胞 速 冷 , 脱 氧 核 酸 。

mài chōng shù mǎ jǐ hé guī fàn wǎng luò tōng xùn chéng kòng yáo gǎn

脉 冲 数 码 , 几 何 规 范 , 网 络 通 讯 , 程 控 遥 感 。

qū zhú jiàn tǐng zhōu jì dǎo dàn jī guāng fú shè kǔn bǎng huǒ jiàn

驱 逐 舰 艇 , 洲 际 导 弹 , 激 光 辐 射 , 捆 绑 火 箭 。

shēng nà cè jù pín yóu wū rǎn diǎn xiàn miàn duàn qiú hú cè xián

声 纳 测 距 , 贫 铀 污 染 , 点 线 面 段 , 球 弧 侧 弦 。

líng zhuī léng jiǎo tū āo dǐng jiān shù piě nà zhé dǒu gǒng tuǒ quān

菱 锥 棱 角 , 凸 凹 顶 尖 , 竖 撇 捺 折 , 陡 拱 椭 圈 。

ào yùn jìng jì táo tài shāi xuǎn kuà yuè duǎn pǎo bèng tiào chēng gān

奥 运 竞 技 , 淘 汰 筛 选 , 跨 跃 短 跑 , 蹦 跳 撑 竿 。

tiě bǐng biāo qiāng lěi zú pái lán qì chē lā lì jià shān shǐ fān

铁 饼 标 枪 , 垒 足 排 篮 , 汽 车 拉 力 , 驾 舢 驶 帆 。

dāo chuí gùn bàng gōu zhǎo zhàng biān suǒ liàn gàng líng shuāi jiāo jī quán

刀 锤 棍 棒 , 钩 爪 杖 鞭 , 锁 链 杠 铃 , 摔 跤 击 拳 。

shěng qū shǔ jiāo cūn zhèn tún diàn gēng yún lóu pá bō pǎng jiǎo bàn

省 区 署 郊 , 村 镇 屯 店 , 耕 耘 耧 耙 , 播 耪 搅 拌 。

nóng kěn guàn gài yú liè bó chuán chái péng chuī rè mù chù fèn yān

农 垦 灌 溉 , 渔 猎 驳 船 , 柴 棚 炊 热 , 牧 畜 粪 烟 。

mó yā jiào shī féi gōng lín dàn xué jiāo niào shēn huī mái shǐ qiǎn

膜 压 窖 湿 , 肥 攻 磷 氮 , 穴 浇 尿 深 , 灰 埋 屎 浅 。

dào mài gǔ dòu bì má shǔ mián sù bāo zhī fū shú jiē jià gǎn

稻 麦 谷 豆 , 蓖 麻 薯 棉 , 粟 苞 芝 麸 , 秫 秸 稼 秆 。

mí shǔ bí qí suō bài zhè wān gěng dī lǒng qí qiáo bǐ kē hàn

糜 黍 荸 荠 , 蓑 稗 蔗 豌 , 埂 堤 垄 畦 , 荞 秕 稞 旱 。

hé miáo yīng suì màn fù téng chán zōng lǚ níng méng fēng kē zǐ tán

禾 苗 缨 穗 , 蔓 附 藤 缠 , 棕 榈 柠 檬 , 枫 棵 紫 檀 。

jiǎn yā dǎ chà jià jiē chā qiān kē lì zǐ hé zhū ruǐ jīng gǎn

剪 丫 打 杈 , 嫁 接 插 扦 , 颗 粒 籽 核 , 株 蕊 茎 杆 。

jī yā bào qún zhū zǎi mǎn quān lǘ luó kěn pō quǎn gǒu hù àn

鸡 鸭 抱 群 , 猪 仔 满 圈 , 驴 骡 啃 坡 , 犬 狗 护 岸 。

jiù jū hǎn zōng xùn dú zhà huàn yú biē xiā xiè māo tù é cán

厩 驹 罕 鬃 , 驯 犊 乍 唤 , 鱼 鳖 虾 蟹 , 猫 兔 鹅 蚕 。

xuán rào yīng gē āi gū hè yàn sù yíng zhā zhài zhěn gē dài dàn

旋 绕 鹰 鸽 , 哀 孤 鹤 雁 , 宿 营 扎 寨 , 枕 戈 待 旦 。

shào gǎng róng jiè kuà ruì pī jiān shuài qí tǐng bá xùn shì yuè yǎn

哨 岗 戎 诫 , 挎 锐 披 坚 , 帅 旗 挺 拔 , 训 士 阅 演 。

pán jù jiào jìn qíng zhì hū hǎn wěi zhuāng gēn zōng xìn hào zhē yǎn

磐 踞 较 劲 , 擎 帜 呼 喊 , 伪 装 跟 踪 , 信 号 遮 掩 。

shāo zòng jí shì jìng hū shùn zàn yù yú chěng wù bǎ hōng zhōu xiàn

稍 纵 即 逝 , 竟 忽 瞬 暂 , 驭 舆 骋 骛 , 靶 轰 州 县 。

chèn què sāo rǎo gòu zhù háo qiàn dié bào pín shèn yù dǎng zǔ lán

趁 却 骚 扰 , 构 筑 壕 堑 , 谍 报 频 渗 , 御 挡 阻 拦 。

hào sǔn chóu sì mài lì wěi jiān gòu xiè fén zhǐ kuī shuǎi jìn yàn

耗 损 酬 饲 , 迈 历 委 艰 , 垢 卸 焚 址 , 盔 甩 烬 焰 。

qín dí pò zhèn diào pài qiǎn fǎn wéi zhuī dǔ jié fú jiǎo quán jiān

擒 敌 破 阵 , 调 派 遣 返 , 围 追 堵 截 , 伏 剿 全 歼 。

zhǎn lǚ lìng zhào tuì shuāi wù yàn diāo bǎo cuī huǐ yōng jǐ táo cuàn

崭 旅 另 召 , 蜕 衰 勿 厌 , 碉 堡 摧 毁 , 拥 挤 逃 窜 。

fú lǔ jiǎo xiè shèng bài qián yán wǎng yǔn kěn fǒu jǔ jué kǎi yàn

俘 虏 缴 械 , 胜 败 前 沿 , 枉 允 肯 否 , 咀 嚼 凯 宴 。

cǎn zāo xī shēng sù guǒ xí juàn fén guān shī nào hún pò qǐn mián

惨 遭 牺 牲 , 素 裹 席 卷 , 坟 棺 尸 闹 , 魂 魄 寝 眠 。

huó zhe qí dǎo sǐ zé jì diàn lián fèng xùn zhí jiǎng gōng bān xián

活 着 祈 祷 , 死 则 祭 奠 , 廉 奉 殉 职 , 奖 功 颁 衔 。

zǔ zhī chóu bèi fǔ xù shēn qiān bù shǔ liáo yuán tì lèi shān rán

组 织 筹 备 , 抚 恤 申 签 , 部 属 僚 员 , 涕 泪 潸 然 。

biāo bǐng míng cè xuán shuò càn làn

彪 炳 铭 册 , 炫 烁 灿 烂 。

葡怎么组词(朴怎么组词)

dì sān bù fēn

第 三 部 分

yù láo jìn zú sī diǎn xíng xiàn cí sòng kū sù míng qū shēn yuān

狱 牢 禁 卒 , 司 典 刑 宪 , 辞 讼 哭 诉 , 鸣 屈 伸 冤 。

chǎng shì máo dùn pōu céng bāo jiǎn diàn lǜ chāng zhuó zhāo huà jiè xiàn

敞 释 矛 盾 , 剖 层 剥 茧 , 淀 滤 猖 浊 , 昭 划 界 限 。

fáng ài zhēn chá huì lù shì huàn zǔ zhòu xià hu tiǎo xìn wū màn

妨 碍 侦 察 , 贿 赂 仕 宦 , 诅 咒 吓 唬 , 挑 衅 侮 谩 。

jī fěng fěi bàng hún è chè yàn méng lóng jì liǎng réng liú xì xián

讥 讽 诽 谤 , 浑 噩 撤 验 , 朦 胧 伎 俩 , 仍 留 隙 嫌 。

zhēn zhuó chān huǎng bāo bì wǔ mán yǔn duò jí jǐng yāng jí cí juàn

斟 酌 掺 谎 , 包 庇 捂 瞒 , 陨 堕 棘 阱 , 殃 及 祠 眷 。

jiǎn jǔ chá fēng dài bǔ kui wán zuò jiān fàn kē jī ná xié bàn

检 举 查 封 , 逮 捕 魁 顽 , 作 奸 犯 科 , 缉 拿 协 办 。

yāo mó guǐ guài xiōng shà kù yán dǎi tú huài lèi zhēng níng zuǐ liǎn

妖 魔 鬼 怪 , 凶 煞 酷 阎 , 歹 徒 坏 类 , 狰 狞 嘴 脸 。

lè bī háo kuò sōu guā bēi jiàn guǎi jià hái tí kēng mēng yùn cán

勒 逼 豪 阔 , 搜 刮 卑 贱 , 拐 架 孩 提 , 坑 蒙 孕 残 。

dào fěi jié qiè qiāo zhà qī piàn suō shǐ sǒng yǒng héng zhēng bào liǎn

盗 匪 劫 窃 , 敲 诈 欺 骗 , 唆 使 怂 勇 , 横 征 暴 敛 。

shāo shā qiǎng lüè zāi zāng wū xiàn zǎi nüè yín bà pǐ liè diāo mán

烧 杀 抢 掠 , 栽 赃 诬 陷 , 宰 虐 淫 霸 , 痞 劣 刁 蛮 。

xiá nì chāng jì róu lìn bìn huán wěi xiè fù guǎ tú lù bì zhǎn

狎 昵 娼 妓 , 蹂 躏 鬓 鬟 , 猥 亵 妇 寡 , 屠 戮 毙 斩 。

máng shēn yòu yǐn dào zhì hūn àn bì nú duǒ bì yuàn chì zé qiǎn

氓 绅 诱 瘾 , 倒 置 昏 暗 , 婢 奴 躲 避 , 怨 斥 责 谴 。

xù ōu zī huò bì huì fàn làn tōu lòu jiǎ mào wàng fàn mù juān

酗 殴 滋 祸 , 弊 秽 泛 滥 , 偷 漏 假 冒 , 妄 贩 募 捐 。

tì qiú kǎo wèn kuǐ lěi fū yǎn jiǎo xìng ráo shù qī gào shè miǎn

剃 囚 拷 问 , 傀 儡 敷 衍 , 侥 幸 饶 恕 , 期 告 赦 免 。

liào kào láng dāng chàn huǐ yǐ hàn cōng huāng shī cuò xú duó pǔ tuán

镣 铐 锒 铛 , 忏 悔 已 憾 , 匆 慌 失 措 , 徐 踱 圃 团 。

chóu chú pái huái páng huáng bù tiān jiǒng jiāo chóu xù lún tuí gǒu chuǎn

踌 躇 徘 徊 , 彷 徨 怖 添 , 窘 焦 愁 绪 , 沦 颓 苟 喘 。

shī zǎo qū huí máo cè chòu biàn jiǎ nà gài lǚ xīn gāng xī qiān

虱 蚤 蛆 蛔 , 茅 厕 臭 便 , 钾 钠 钙 铝 , 锌 钢 锡 铅 。

niè tī zhě wū gè bèi bó fán péng gǒng guī liú běn qíng měng tàn

镍 锑 锗 钨 , 铬 钡 铂 钒 , 硼 汞 硅 硫 , 苯 氰 锰 碳 。

lǜ qīng hài fú xī tīng quē wán pī shēn xī xī fēn tài tóng quán

氯 氢 氦 氟 , 烯 烃 炔 烷 , 砒 砷 硒 矽 , 酚 酞 酮 醛 。

qiāng táng zāng fǔ pí shèn suǐ dǎn chún sǎng hóu lóng yí yì fù tiǎn

腔 膛 脏 腑 , 脾 肾 髓 胆 , 唇 嗓 喉 咙 , 颐 臆 腹 腆 。

gāng kuà qí zhǐ xī lú kuàng jiǎn fáng biāo rǒng zhuì quán jiá hái qiàn

肛 胯 脐 趾 , 膝 颅 眶 睑 , 肪 膘 冗 赘 , 颧 颊 骸 嵌 。

hān shǎ chī dāi lóng yǎ tān huàn gē da dòu zhěn nóng chuāng tū xuǎn

憨 傻 痴 呆 , 聋 哑 瘫 痪 , 疙 瘩 痘 疹 , 脓 疮 秃 癣 。

méi fū sāo yǎng bā hén yù quán yōng jū zhì lì lài jiè bó wàn

霉 肤 搔 痒 , 疤 痕 愈 痊 , 痈 疽 痔 痢 , 癞 疥 脖 腕 。

zhàng biě bì qué cuì nüè yè àn gē bo yè chí jìng zhī dǒu chàn

瘴 瘪 痹 瘸 , 瘁 疟 腋 胺 , 胳 膊 腋 弛 , 胫 肢 抖 颤 。

wèi yí kuì yáng jīn jī jìng luán xié lèi téng tòng páng guāng jūn zhān

胃 胰 溃 疡 , 筋 肌 痉 挛 , 胁 肋 疼 痛 , 膀 胱 菌 沾 。

ài zī qīn lüè wēn yì kuò sàn zhǒng liú ái zhèng láo bèi pí juàn

艾 兹 侵 略 , 瘟 疫 扩 散 , 肿 瘤 癌 症 , 劳 惫 疲 倦 。

jǐng tì jí bìng zhěn yàng yù huàn shì mǔ gù yōng pú yì pìn huàn

警 惕 疾 病 , 诊 恙 预 患 , 侍 姆 雇 佣 , 仆 役 聘 换 。

dōng jiē cǎi gòu bàng chèng ròu xiàn zhǎng sháo lú zào liào duī chú guǎn

东 街 采 购 , 磅 秤 肉 馅 , 掌 勺 炉 灶 , 料 堆 厨 馆 。

liū zhà xūn kǎo dùn zhǔ lǔ yān hōng bèi lào kàng huì chǎo zhuó shuàn

溜 炸 熏 烤 , 炖 煮 卤 腌 , 烘 焙 烙 炕 , 烩 炒 灼 涮 。

mēn bào liáo tàng pēng zhēng áo jiān fēng huàn pō lì yùn jiào zuì hān

焖 爆 燎 烫 , 烹 蒸 熬 煎 , 烽 焕 泼 沥 , 酝 酵 醉 酣 。

hūn xīng fèi pú huá nèn dù gān lóng tì gāo zhǒu zhān rùn nuò wán

荤 腥 肺 脯 , 滑 嫩 肚 肝 , 笼 屉 羔 肘 , 粘 润 糯 丸 。

jīng gāo mó jiǎo xī zhōu chóu fàn mí fèi gēng jiǔ yóu jìn màn mán

粳 糕 馍 饺 , 稀 粥 稠 饭 , 糜 费 羹 灸 , 油 浸 漫 馒 。

è zé cū cāo bǎo tī nì xián yào shi niǔ kòu dōu dài wéi lián

饿 择 粗 糙 , 饱 剔 腻 咸 , 钥 匙 纽 扣 , 兜 袋 帷 帘 。

hé tào xiāng guì wǎ guàn yú tán zào gāng yá jù bēi dié kuài wǎn

盒 套 箱 柜 , 瓦 罐 盂 痰 , 皂 缸 牙 具 , 杯 碟 筷 碗 。

zhàng màn xuē mào zhěng qí guà shuān hú guō pén tǒng qì mǐn xiá tán

帐 幔 靴 帽 , 整 齐 挂 拴 , 壶 锅 盆 桶 , 器 皿 匣 坛 。

tiáo zhou lā jī kuàng zhé jiǎn fán jiā dāng ǎo páo lǒu jiù dēng sǎn

笤 帚 垃 圾 , 矿 蛰 碱 矾 , 夹 裆 袄 袍 , 篓 臼 灯 伞 。

bō qiān jiǎo niǔ chā chú biǎo lián pīng pāng huàng tóng jiāng shéng kē bàn

钵 钎 铰 钮 , 叉 橱 表 镰 , 乒 乓 晃 瞳 , 缰 绳 磕 绊 。

shān hú bèi ké mǎ nǎo méi tàn pào mò péng zhàng hāo wěi sà miǎn

珊 瑚 贝 壳 , 玛 瑙 煤 炭 , 泡 沫 膨 胀 , 蒿 苇 飒 冕 。

diàn chóu zū lìn bù wèi cǐ bān gǔn niǎn wō wò zhá zhù miǎo pàn

佃 畴 租 赁 , 埠 位 此 般 , 辊 辗 蜗 斡 , 闸 贮 淼 畔 。

xiǎng jué bīn bīn zhòu yì juān juàn zhì líng bìng bó ē nuó nī màn

享 爵 彬 斌 , 胄 裔 娟 隽 , 雉 翎 并 勃 , 婀 娜 妮 曼 。

cāng fǔ xiù shí yòu mó mǎo hàn téng là yìn shuā zèng jì yóu jiàn

舱 釜 锈 蚀 , 釉 磨 铆 焊 , 誊 蜡 印 刷 , 赠 寄 邮 件 。

suǒ xiè zhàng bù huì cì dié hàn qí pái yì pīn yá xiàng chù huàn

琐 屑 账 簿 , 惠 赐 牒 翰 , 棋 牌 奕 拼 , 衙 巷 畜 豢 。

qǐ gài zhù tǎo diāo chī jī chán kù cāng xún luó áo yù fǔ kān

乞 丐 住 讨 , 叼 吃 饥 馋 , 库 仓 巡 逻 , 翱 峪 俯 瞰 。

ān qí zhòu dùn chà nà jìn yuán kǎn kě qí qū chà jìng wān yán

鞍 骑 骤 遁 , 刹 那 近 垣 , 坎 坷 崎 岖 , 岔 径 蜿 蜒 。

zūn yú guǐ zhé guàng áo jùn diān pī lì guàn xiāo yū chǔ nì yān

遵 逾 轨 辙 , 逛 遨 峻 颠 , 霹 雳 贯 霄 , 淤 础 溺 淹 。

shà zhuàng bēng tā yáo ān tún tián yì kuò qīng fù gū kuǎ suì hán

厦 幢 崩 塌 , 窑 庵 囤 填 , 邑 廓 倾 覆 , 箍 垮 隧 涵 。

huái xiè zhì gū pǔ jiàn tīng lán qiú yǒng shè tāo bó ào xùn xián

淮 泄 滞 沽 , 浦 溅 汀 澜 , 泅 泳 涉 滔 , 渤 澳 浚 涎 。

bó bǎn huō quē wéi jiǎng wāi tān lòu cháo diāo cōng jī shū liè yán

舶 舨 豁 缺 , 桅 桨 歪 坍 , 陋 巢 凋 囱 , 畸 枢 裂 檐 。

yá hé jié kū zhā zǐ sāo shān yáo jué xiáo huò shì fēi què duàn

涯 涸 竭 枯 , 渣 滓 臊 膻 , 谣 决 淆 惑 , 是 非 确 断 。

fān yì shòu kè kǎo jiū zuān yán wù cuò dān gē yóu yù qǐ gǎn

翻 译 授 课 , 考 究 钻 研 , 误 错 耽 搁 , 犹 豫 岂 敢 。

yè piān huì gǎo biān jí jiào kān gù mí gěng gài zǎi bǎn dēng kān

页 篇 汇 稿 , 编 辑 校 勘 , 故 谜 梗 概 , 载 版 登 刊 。

zhuān tí shān jié pǔ biàn liú lǎn jiā ǒu hūn pèi hán liàn sī yǐ

专 题 删 节 , 普 遍 浏 览 , 嘉 偶 婚 配 , 函 恋 私 已 。

xù shù mián yán huǎn chí xún mì zuò méi jiè shào qīng huò jiāo xí

叙 述 绵 延 , 缓 迟 寻 觅 , 做 媒 介 绍 , 卿 获 娇 媳 。

chuí huáng náo bó yuè chuī jiào qǔ pào zhèn fáng zhái xuān fèi nòng lǐ

槌 簧 铙 钹 , 乐 吹 轿 娶 , 炮 震 房 宅 , 宣 沸 弄 里 。

lǎ ba zào shǎng mù cuī chuàn yì dīng zhǔ qīn péi bèi fèn ǎi dī

喇 叭 噪 晌 , 暮 催 串 艺 , 叮 嘱 钦 陪 , 辈 份 矮 低 。

shù niè jì sì kūn zhòng shēng zǐ jiǎn tiē chěng sòng zú lǎo shěn xù

庶 孽 继 嗣 , 昆 仲 甥 姊 , 柬 贴 逞 送 , 族 姥 婶 婿 。

gǎn fù yāo qǐng zhù hè qìng xǐ niǔ niē jú cù xiàn mù dù jí

赶 赴 邀 请 , 祝 贺 庆 禧 , 扭 捏 局 促 , 羡 慕 妒 嫉 。

gē sǎo zī xún huǒ bàn cān yì bà mā ēn zhǔn yé nǎi píng pī

哥 嫂 咨 询 , 伙 伴 参 议 , 爸 妈 恩 准 , 爷 奶 评 批 。

wú nǐ ǎn tā zán mén miǎn lì mú yàng jùn qiào xián shū líng lì

吾 你 俺 她 , 咱 们 勉 励 , 模 样 俊 俏 , 娴 淑 伶 俐 。

guān jīn qún shān hùn fǎng róng xù kuàng zhǎn qiàn zhào jìng shì yìng zī

纶 巾 裙 衫 , 混 纺 绒 絮 , 框 展 倩 照 , 镜 示 映 姿 。

kòu shǒu jū gōng suí sú qiān xǐ dài bì bǐng guī chéng nuò huò yǔ

叩 首 鞠 躬 , 随 俗 迁 徙 , 戴 璧 秉 圭 , 呈 诺 或 与 。

shì dú hóng yuàn rán zhú qià yú rèn shēn pēi tāi ǒu tù miǎn xi

誓 牍 弘 愿 , 燃 烛 洽 娱 , 妊 娠 胚 胎 , 呕 吐 娩 嬉 。

tè shū gòng xiàn yǒng xiǎng xūn yù

特 殊 贡 献 , 永 享 勋 誉 。

dì sì bù fēn

第 四 部 分

yòu zhì zǎo qiào wán shuǎ liàn xí tóu nǎo rèn niàn jué qín jiǎn xī

幼 稚 早 窍 , 玩 耍 练 习 , 头 脑 认 念 , 诀 勤 简 析 。

yī èr mó fǎng sān sì yùn dǐ wǔ liù miáo huì qī bā pì yù

壹 贰 摹 仿 , 叁 肆 韵 底 , 伍 陆 描 绘 , 柒 捌 譬 喻 。

yín cóng chàng ò yǒng kuā suǒ xī bèi qiàn shú jiù sòng sì pǔ lǚ

吟 从 倡 哦 , 咏 夸 所 悉 , 背 欠 熟 旧 , 诵 似 谱 吕 。

sháo nǔ xiāo mèi zhūn huì zhāo xī zī zhì fú něi cuō tuō zhì yì

韶 努 宵 寐 , 谆 诲 朝 夕 , 孜 挚 弗 馁 , 磋 砣 窒 肄 。

pàng shòu xiǎo nān xiù tiǎn shǔn xī yī yā ā nǎ wèi hǒng guāi dí

胖 瘦 小 囡 , 嗅 舔 吮 吸 , 咿 呀 啊 哪 , 喂 哄 乖 嫡 。

zuò mō gǔn pá chì hàn lín lí suì bàn juè jiàng chì jǐ luǒ pì

坐 摸 滚 爬 , 炽 汗 淋 漓 , 岁 半 倔 犟 , 赤 脊 裸 屁 。

sǎ sǎo tīng chú cā mǒ zhuō yǐ dūn dǎo jǔ dèng jīng yíng bō lí

洒 扫 厅 除 , 擦 抹 桌 椅 , 墩 蹈 矩 凳 , 晶 莹 玻 璃 。

jù cuò záo páo dùn xiān fēng bì qiāo chú gǎo chǎn luó wén bò ji

锯 锉 凿 刨 , 钝 锨 锋 匕 , 锹 锄 镐 铲 , 箩 纹 簸 箕 。

xié wà chèn kù féng rèn zhuì xǐ zhān diàn tǎn rù liàng shài gēng tì

鞋 袜 衬 裤 , 缝 纫 缀 洗 , 毡 垫 毯 褥 , 晾 晒 更 替 。

āng fú guà zì wǎn xiù zhuó dí pù gài péng lǚ fèi pò diū qì

肮 袱 褂 渍 , 挽 袖 濯 涤 , 铺 盖 篷 履 , 废 粕 丢 弃 。

bèng wèi jī tǒng chù rì sǒng yì zěn me xìng zǎ fǔ zuǒ dá yì

泵 谓 唧 筒 , 矗 日 耸 屹 , 怎 么 姓 咋 , 辅 佐 答 翊 。

lì lín zhuàn dào qì jí nǎi bì shà quán é qǐng cì kě jiào yì

莅 临 撰 到 , 砌 级 乃 陛 , 霎 诠 俄 顷 , 次 可 叫 翌 。

dǔ lù shèn hěn wěn zòu wú bǐ xiá cī duì diàn lìn sè chǎn xī

笃 录 甚 很 , 紊 奏 芜 鄙 , 暇 疵 兑 玷 , 吝 啬 阐 惜 。

wù wō nuǎn qín huì shuò wàng xī zhī hū zhě yě yī xū xī yǐ

鹜 窝 暖 禽 , 晦 朔 旺 汐 , 之 乎 者 也 , 噫 嘘 兮 矣 。

qiě yòu yān zāi bā ma yù ne yāo wǔ yǒu sì yín mǎo chǒu yǐ

且 又 焉 哉 , 吧 吗 吁 呢 , 夭 午 酉 巳 , 寅 卯 丑 乙 。

bǐng gēng rén guǐ gān zhī jin xī dūn jūn mǔ jīn shí bǎi qiān yì

丙 庚 壬 癸 , 干 支 今 昔 , 吨 钧 亩 斤 , 拾 佰 仟 亿 。

zhī měi miǎo gè chǐ cùn àng lí zhóu fú sōu bàn méi duǒ chá pǐ

只 每 秒 个 , 尺 寸 盎 厘 , 轴 幅 艘 瓣 , 枚 朵 茬 匹 。

zhōng xún liàng jiè běn zuò shǐ jì duì dàng fù chǔ zhàng shì tàng yú

盅 旬 辆 届 , 本 座 矢 剂 , 队 档 副 处 , 仗 式 趟 隅 。

kāng kǎi yú kuài xiá ài chóu chàng fèn nù zēng hèn biē mèn dū nang

慷 慨 愉 快 , 狭 隘 惆 怅 , 愤 怒 憎 恨 , 憋 闷 嘟 囔 。

wěi mí qiáo cuì jiù qiàn yì yàng lián mǐn cán kuì chuāng cè qī liáng

萎 靡 憔 悴 , 疚 歉 抑 怏 , 怜 悯 惭 愧 , 怆 恻 凄 凉 。

tāo wā kōu jué dān tái káng bān jiū qiā kǎ wò lún pī nǐng bān

掏 挖 抠 掘 , 担 抬 扛 搬 , 揪 掐 卡 握 , 抡 劈 拧 扳 。

cuō róu kāi shì fú liáo tuō dǎn tǒng jiā lǒu kuò tuò pū qiào xiān

搓 揉 揩 拭 , 拂 撩 拖 掸 , 捅 挟 搂 括 , 拓 扑 撬 掀 。

chāo lāo cuō pěng zhāi jiē zhuā jiǎn lèi dǎo chuí zá pāo rēng zhì guàn

抄 捞 撮 捧 , 摘 揭 抓 拣 , 擂 捣 捶 砸 , 抛 扔 掷 掼 。

pāi chuāi lǒng chě bā bō náo jiǎn nuó dā āi yè zhèng zhuài bó shuān

拍 揣 拢 扯 , 扒 拨 挠 捡 , 挪 搭 挨 掖 , 挣 拽 搏 栓 。

chān hāng niǎn zhá juē táng xié niǎn niān yuán zhǔ shè zhěng cuò ào àn

搀 夯 碾 轧 , 撅 搪 携 捻 , 拈 援 拄 摄 , 拯 挫 拗 按 。

tān niǎn shāo zhǎo luò gǎo diào hàn chá duō chù jué zòu nǐ mǔ shàn

摊 撵 捎 找 , 摞 搞 掉 捍 , 搽 掇 搐 抉 , 揍 拟 拇 擅 。

pēng sī bìn è diān wō tà zǎn yī zhuō jué lǔ sǒu chè bāi hàn

抨 撕 摈 扼 , 掂 挝 挞 攒 , 揖 捉 攫 掳 , 擞 掣 掰 撼 。

dìng jiàn xǐ máo qián dìng dù duàn shān zhá jiǒng niè róng zhù yě liàn

钉 键 铣 锚 , 钳 锭 镀 锻 , 煽 铡 炯 镊 , 熔 铸 冶 炼 。

qiāo yǒng bǒ duò tī cǎi tà cuān pā dūn zào zhǒng cèng tí bá tan

跷 踊 跛 跺 , 踢 踩 蹋 蹿 , 趴 蹲 躁 踵 , 蹭 蹄 跋 昙 。

mī jié dǔn dèng zhēng cǎi zhǎ zhān dīng qiáo chǒu miáo máng gǔ xiā kàn

眯 睫 盹 瞪 , 睁 睬 眨 瞻 , 盯 瞧 瞅 瞄 , 盲 瞽 瞎 看 。

piē zhǔ yāng wèi yūn shǔ jù xuàn shuí yà huì miù yè dìng é yàn

瞥 瞩 央 未 , 晕 曙 炬 眩 , 谁 讶 讳 谬 , 谒 订 讹 谚 。

zhōu zhū yì chà gāi huī qì chán kān pī zhuān chá pēng zhēn cí kǎn

诌 诛 谊 诧 , 该 诙 讫 谗 , 堪 坯 砖 碴 , 砰 砧 磁 砍 。

kē cí píng yíng miǎo miè niān fān róng jiè sháo zhàn zhòu fù jiǎo lǎn

苛 茨 萍 萤 , 藐 蔑 蔫 蕃 , 茸 藉 芍 蘸 , 绉 缚 绞 缆 。

gāng zōng wěi chuō juàn tāo bēng zhàn xuàn jiū liáo dì pí chè jǔ màn

纲 综 纬 绰 , 绢 绦 绷 绽 , 绚 纠 缭 缔 , 毗 澈 沮 漫 。

zǎo sù ōu qìn róng niè shù huàn bīn yí nìng qī zhāng nào wā lián

澡 溯 沤 沁 , 溶 涅 漱 浣 , 滨 沂 泞 沏 , 漳 淖 洼 涟 。

liáo còu lǐn liè zhēng pà dǒng wǎn qiāo dào chén jì yí shì qiè dàn

潦 凑 凛 冽 , 怔 怕 懂 惋 , 悄 悼 忱 悸 , 怡 恃 惬 惮 。

xīng è huī wǔ wéi qià shè guàn rěn kěn rě wèi dòng ào fèn diàn

惺 愕 恢 怃 , 惟 恰 慑 惯 , 忍 恳 惹 慰 , 恫 懊 忿 惦 。

jiā xí qiāo lǐn zhuī zhá suō chuán xiē bāng léng zhà zhēn xiàng cáo zhàn

枷 檄 橇 檩 , 椎 札 梭 椽 , 楔 梆 楞 榨 , 榛 橡 槽 栈 。

zhāng ruì liú líng fá yáo lǚ yǎn wēi cháng tǎng pì jǐn sì bàng jiǎn

璋 瑞 琉 玲 , 乏 瑶 屡 奄 , 偎 偿 倘 僻 , 仅 伺 傍 俭 。

gū yáng chǐ jù shí qiáo lǚ jiān gāo bó cuàn cù gòu fēn nǎi ān

估 佯 侈 俱 , 什 侨 侣 笺 , 篙 箔 篡 簇 , 够 氛 氖 氨 。

āi shāng duǒ xū wéi huáng yìng lì nì suí xùn pò yū dòu bèng qì

埃 墒 垛 墟 , 违 磺 硬 砾 , 逆 遂 逊 迫 , 迂 逗 迸 迄 。

tuì gāi zhè tíng tiáo è dié xī guì duò guǎ yǎo zuó pù qíng xī

褪 赅 这 廷 , 迢 遏 迭 犀 , 刽 剁 剐 舀 , 昨 曝 晴 晰 。

qí è tūn yē rú líng chǔn zhí tā shē nín yǔ zhēn kuì cuì jì

鳍 鳄 吞 噎 , 孺 龄 蠢 殖 , 它 赊 您 予 , 帧 聩 粹 既 。

liú fú lào shàn tuó wèi xiē jū bǐng xíng xiá mào jiāo mǒu guà bì

馏 凫 酪 膳 , 驮 猬 歇 狙 , 禀 型 辖 贸 , 胶 某 卦 敝 。

lún bìn chà huǎng xiē mò ái zhǎi diàn tuǒ nài tóng pō jùn chuō qì

仑 殡 衩 幌 , 些 陌 皑 窄 , 甸 妥 奈 彤 , 颇 竣 戳 契 。

zhōng biàn pà nài zhēn suì lóng yì lǜ wù mù qí béng dài è bì

衷 辫 帕 耐 , 臻 祟 窿 诣 , 率 晤 睦 歧 , 甭 殆 厄 毖 。

fá qǔ hè qiào yān yè zhòu pì hē chì páo xiāo yāo he chǎo mà

阀 龋 褐 鞘 , 阉 曳 皱 辟 , 呵 叱 咆 哮 , 吆 喝 吵 骂 。

fēn fù dí gu jī li wā lā duō suō láo dao kēng chi qī chā

吩 咐 嘀 咕 , 叽 哩 哇 啦 , 哆 嗦 唠 叨 , 吭 哧 嘁 喳 。

shēn hǒu háo xiào wēng sī liáo huá niè shì dié yǎo dōng qiàng āi shá

呻 吼 嚎 啸 , 嗡 嘶 嘹 哗 , 啮 噬 喋 咬 , 咚 呛 唉 啥 。

tì tuò ké sou āi yō hēng hā xī rǎng hēi yàn pēi wěn cháo pā

嚏 唾 咳 嗽 , 哎 哟 哼 哈 , 嘻 嚷 嘿 唁 , 呸 吻 嘲 啪 。

n fèi pí jin mi shì chī ma xiōng zhé bó wǎn jīng wèi hán dān

嗯 吠 啤 噤 , 咪 嗜 嗤 嘛 , 匈 哲 亳 皖 , 兢 渭 邯 郸 。

yí dǎi lì dòng fén suí bà shàn jīn jì hù liáo zhè mǐn yuè shǎn

彝 傣 傈 侗 , 汾 绥 罢 汕 , 津 冀 沪 辽 , 浙 闽 粤 陕 。

huī è diān yú lǒng shǔ gàn qián guō wú zhào wèi niè lù kuàng yuán

徽 鄂 滇 渝 , 陇 蜀 赣 黔 , 郭 吴 赵 魏 , 聂 路 况 袁 。

zhū xǔ gǒng dèng péng yáo lì hán cuī hú jiǎ zhèng sū yīn kòu tán

朱 许 巩 邓 , 彭 姚 厉 韩 , 崔 胡 贾 郑 , 苏 殷 寇 谭 。

xiāo rèn shàng fù qiú shěn páng pān gōu lǎng wéi fǔ cóng huò lóu yán

萧 任 尚 付 , 仇 沈 庞 潘 , 勾 朗 韦 甫 , 丛 霍 娄 闫 。

zōu pǔ yú luò xuē wèi háng wǎn féng chǔ lù yí dí lài jī jiǎn

邹 朴 俞 雒 , 薛 尉 杭 婉 , 冯 褚 禄 夷 , 狄 赖 稽 翦 。

bā wū yóu yú ōu fù xiāo fán gū lú hǎo pèi yīn xíng móu kàn

巴 巫 尤 虞 , 欧 傅 肖 樊 , 辜 卢 郝 沛 , 荫 邢 牟 阚 。

céng jiǎng cáo dòu qiū shào mì ruǎn gōng qí jìn bào mù ní mò biàn

曾 蒋 曹 窦 , 邱 邵 泌 阮 , 龚 祁 靳 鲍 , 穆 倪 莫 卞 。

chún péi jì chú tái kuàng yǐn zhān zhēn wú xiāng gāo fān rú ǎi lán

淳 裴 蓟 滁 , 邰 邝 尹 詹 , 甄 毋 襄 皋 , 藩 茹 蔼 蓝 。

hè rùn gā rèn sāi zhú gào xiǎn zhēn jiá yì quē cén kuí qiú luán

赫 闰 嘎 韧 , 塞 竺 郜 冼 , 箴 郏 熠 阙 , 岑 奎 裘 栾 。

xīn rǔ jí shèn dí jiě chéng rǎn xīn fú jì zhào kē wǔ zhàn yàn

忻 汝 汲 慎 , 翟 解 丞 冉 , 欣 苻 济 肇 , 柯 仵 湛 晏 。

jī shē tóng miào lí gě xuān yuán

嵇 佘 仝 缪 , 黎 葛 轩 辕。

本文来自投稿,不代表明星墙立场

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 87833061@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。